Artikel 1         Algemeen

  • Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle overeenkomsten tussen Audreys stucadoors alsmede op alle offertes en aanbiedingen. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op meerwerk.
  • De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk afgewezen.
  • Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 2         Offertes
2.1       Alle door Audreys stucadoors uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend tenzij daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Een door Audreys stucadoors gedaan aanbod komt automatisch te vervallen indien dit niet binnen 14 dagen door Opdrachtgever schriftelijk is aanvaard.

2.2       Afbeeldingen, tekeningen, berekeningen e.d. dienen slechts ter globale aanduiding van de door Audreys stucadoors te verrichten werkzaamheden en/of de te leveren zaken. Op de opdrachtgever rust de plicht ervoor zorg te dragen dat tekeningen, afbeeldingen e .d. noch worden gekopieerd noch aan deden ter hand worden gesteld.

2.3       Indien de aanvaarding al dan niet in geringe mate afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is Audreys stucadoors daar niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.

2.4       Indien offertes zijn gebaseerd op onjuiste gegevens die door of namens de opdrachtgever zijn verstrekt, komen alle daaruit voortvloeiende extra kosten en/of schade voor rekening van de opdrachtgever.

2.5       Een samengestelde prijsopgave verplicht Audreys stucadoors niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 3         Totstandkoming van overeenkomsten

3.1       Een overeenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk tot stand komen.

3.2       Indien Audreys stucadoors reeds met de uitvoering  van de opdracht is aangevangen, wordt het aanbod van Audreys stucadoors geacht te zijn aanvaard, tenzij de opdrachtgever hiertegen binnen 7 dagen schriftelijk bezwaar maakt.

3.3       De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomstig anders voortvloeit of partijen schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 4         Uitvoering van de opdracht

4.1       Audreys stucadoors zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2       Wijzigingen in de opdracht door de opdrachtgever om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de overeenkomst komen voor rekening van de opdrachtgever.

4.3       Audreys stucadoors heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden

4.4       Audreys stucadoors is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en de onderdelen afzonderlijk te factureren.

4.5       Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen dan is dit nimmer een fatale termijn.

4.6       Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen zullen partijen tijdig en in onderlig overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgegaan.

Artikel 5         Verplichtingen opdrachtgever

5.1       De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat:

–           de door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van Audreys stucadoors behoren zodanig en tijdig worden verricht dat Audreys stucadoors geen vertraging oploopt bij de uitvoering van haar werkzaamheden.

–           Audreys stucadoors haar werkzaamheden kan aanvangen zodra zij op de plaats van de werkzaamheden is aangekomen.

–           Audreys stucadoors in de gelegenheid wordt gesteld haar werkzaamheden gedurende de normale werkuren te verrichten en buiten de normale werkuren indien zulks door Audreys stucadoors noodzakelijk wordt geacht.

–           er op de plaats van de werkzaamheden desverlangd een afsluitbare gelegenheid is voor de opslag van materialen en gereedschappen.

–           de plaats van de werkzaamheden aan de door de wet of anderszins gestelde eisen voldoet.

–           Audreys stucadoors tijdig en kosteloos kan beschikken over de benodigde hulpmiddelen ter plaatse zoals water en elektriciteit.

5.2       Eventuele schade en/of extra kosten veroorzaakt door het niet of niet tijdig voldoen aan voornoemde verplichtingen kunnen op de opdrachtgever worden verhaald c.q. bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 6         Oplevering

6.1       Alle te verrichten werkzaamheden en/of te leveren zaken worden geacht te zijn verricht c.q. geleverd, nadat zij volledig zijn uitgevoerd c.q. geleverd en/of aan de opdrachtgever daarvan mededeling is. Zij worden geacht te zijn goedgekeurd tenzij de opdrachtgever binnen 14 dagen na de (op)levering schriftelijk aangeeft waarom hij met de verrichte werkzaamheden c.q. geleverde zaken niet akkoord gaat.

6.2       Na oplevering van het werk worden afvalmaterialen en dergelijke afgevoerd door de opdrachtgever.

Artikel 7         Klachten

7.1       De opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan Audreys stucadoors hier binnen 14 dagen schriftelijk van op de hoogte te stellen.

7.2       Indien de opdrachtgever Audreys stucadoors niet binnen 14 dagen na de (op)levering schriftelijk wijst op eventuele tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst, vervalt ieder recht op reclamatie.

7.3       Audreys stucadoors dient in staat te worden gesteld ingediende klachten te controleren.

7.4       Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, gladheid, dikte etc. geven geen reden tot reclamatie.

7.5       De opdrachtgever draagt het risico voor ondeugdelijkheid veroorzaakt door:

–           onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden,

–           onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen,

–           gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht,

–           gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

7.6       Bij gebleken ondeugdelijkheid van de door Audreys stucadoors verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken heeft Audreys stucadoors de keus om de werkzaamheden/zaken binnen een redelijke termijn te herstellen of de opdrachtgever een korting op de koopprijs te verlenen. De opdrachtgever zal Audreys stucadoors ten allen tijde in de gelegenheid stellen de herstelwerkzaamheden te verrichten.

7.7       Indien een klacht ongegrond blijkt te zijn, dan komen de kosten die Audreys stucadoors hierdoor heeft moeten maken, waaronder onderzoekskosten, volledig voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8         Vergoeding

8.1       Alle na het sluiten van de overeenkomst opgetreden prijsstijgingen als gevolg van verhoging van materiaalprijzen, lonen, sociale lasten en btw kunnen aan de opdrachtgever worden doorberekend.

8.2       Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen is de door Audreys stucadoors gebruikelijke vergoeding van toepassing.

8.3       Indien Audreys stucadoors extra kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren voor de uitvoering van de opdracht, zal Audreys stucadoors dit doorberekenen aan de opdrachtgever.

Artikel 9         Betaling

9.1       Audreys stucadoors zal voor het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan de opdrachtgever. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum.

9.2       De opdrachtgever verplicht zich de betaling te verrichten zonder enige verrekening of beroep op opschorting.

9.3       Audreys stucadoors is te allen tijde gerechtigd om een aanbetaling te vragen in verband met te verrichten werkzaamheden en/of te leveren zaken en is bevoegd de werkzaamheden aan te vangen nadat het verlangde voorschot door de opdrachtgever is voldaan.

9.4       Audreys stucadoors is gerechtigd een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk te facturen.

9.5       Indien de opdrachtgever het niet eens is met de hoogte van de factuur dient de opdrachtgever dit binnen 14 na factuurdatum aan Audreys stucadoors schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de factuur bindend zal zijn en enig recht van de opdrachtgever op reclamatie vervalt.

9.6       Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een contractuele vertragingsrente van 1% per maand over het openstaande bedrag verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt gerekend. Audreys stucadoors  is voorts gerechtigd alle incassokosten van de opdrachtgever te vorderen die door niet of niet tijdige betaling zijn veroorzaakt, zoel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,- te vermeerderen met btw. Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan geldt de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten.

9.7       Audreys stucadoors is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten totdat algehele betaling van de openstaande facturen heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van schade die daardoor mocht ontstaan.

Artikel 10       Overmacht

10.1     In geval van overmacht is Audreys stucadoors niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever.

10.2     Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen, elke van de wil van Audreys stucadoors is onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderd, zoals werkstakingen, vertraagde of het uitblijven van levering van leveranciers van Audreys stucadoors, transportmoeilijkheden, ziekte, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Audreys stucadoors of diens leveranciers.

10.3     Audreys stucadoors kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 11       Eigendomsvoorbehoud

11.1     Zolang Audreys stucadoors op de opdrachtgever nog enige vordering heeft betreffende de betaling dan wel enig ander tekortschieten van de opdrachtgever, blijven alle geleverde en gemaakte materialen eigendom van Audreys stucadoors.

11.2     Bij het in gebreke blijven in de nakoming van de verplichtingen is Audreys stucadoors gerechtigd de materialen van de wanden en plafonds te verwijderen en al datgeen wat met het werk van Audreys stucadoors te maken heeft. De opdrachtgever geeft bij voorbaat zijn onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Audreys stucadoors en aan door aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Audreys stucadoors zich bevinden en die zaken terug te nemen.

11.3     De door Audreys stucadoors geleverde zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen niet worden doorverkocht, verpand of op andere wijzen worden bezwaard.

Artikel 12       Aansprakelijkheid

12.1     Audreys stucadoors is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Audreys stucadoors. Audreys stucadoors is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van de door haar ingeschakelde personen.

12.2     Iedere aansprakelijkheid van Audreys stucadoors is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Audreys stucadoors gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald.

12.3     Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van Audreys stucadoors uitdrukkelijk beperkt dat het bedrag van de in rekening gebrachte vergoeding.

12.4     Audreys stucadoors is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte of gevolgschade, waaronder bedrijfsschade en schade wegens gederfde winst door welke oorzaak ook ontstaan.

12.5     Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen die voor de uitvoering van de opdracht benodigd zijn op het werk zijn aangevoerd, draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle schade, van welke aard ook, die kan ontstaan aan de materialen zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, tenzij de schade het gevolg is van nalatigheid aan de zijde van Audreys stucadoors.

12.6     Audreys stucadoors is niet aansprakelijk voor schade aangebracht door derde, krimpscheuren in onderliggende laag of nawerking van nieuwe stuclaag, schade door wrijving in vorm van schuiven met meubels op vloeren, het niet afkitten van overgangen op ander materiaal of hoeken . Enige andere schade door nalatigheid van het gebruik opdrachtgever.

Artikel 13       Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1     Op alle overeenkomsten en/of offertes tussen Audreys stucadoors en de opdrachtgever en alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan is Nederlands recht van toepassing.

13.2     De rechtbank Limburg is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit de opdracht, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen een andere rechter voorschrijven.